Kwaliteitsstatuut (LKS 3.0)

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling format C

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I.   Algemene informatie

1.  Gegevens ggz-aanbieder

Naam instelling zoals bekend bij KVK: Stichting Care4Kidz

Hoofd postadres straat en huisnummer: Kleine Haasdal 67

Hoofd postadres postcode en plaats: 6333AJ Schimmert

Website: www.care4kidz.nl

KvK nummer: 70026572

AGB-code 1: 22221190

2.  Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt

Naam: Gloria Wilbers

E-mailadres: Info@care4kidz.nl

Tweede e-mailadres: Info@care4kidz.nl

Telefoonnummer: 045-4040504

3.  Onze locaties vindt u hier

Link: https://www.care4kidz.nl/contact

4.  Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod:

4a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van uw instelling en hoe uw patiëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: Op welke problematiek/doelgroep richt uw instelling zich, betrek tu familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:

Care4Kidz is een zorginstelling die al gedurende 15 jaar kinderen en jongeren met psychosociale en/of psychiatrische problemen in heel Zuid-Limburg begeleidt en behandelt.

We bieden begeleiding en behandeling aan kinderen en jongeren die vastlopen in hun ontwikkeling, bij wie er sprake is van (een vermoeden van) psychiatrische of ernstige psychische/ psychosociale problematiek.

Het doel van de behandeling is om de kinderen, jongeren en hun gezin te helpen herstellen, de vastgelopen ontwikkeling vlot te trekken. Sommige problemen kunnen dan helemaal voorbijgaan, andere beter hanteerbaar worden.

Het doel is altijd dat de kwaliteit van leven verbetert, doordat het kind, de jongere of het gezin de regie over het leven weer in handen heeft en op eigen kompas weer verder kan.

Er kan over ieder (vermoeden van) ernstige psychische/psychiatrische problematiek overleg gevoerd worden, om te bezien of ons aanbod toereikend is. Wanneer het gaat om zeer ernstige gedragsproblematiek, problematiek die vooral te maken heeft met beperking in de verstandelijke vermogens, of ernstige verslavingsproblematiek zijn wij niet de aangewezen zorgverlener.


We bieden ambulante poliklinische/outreachende behandeling:

Bij kinderen en jongeren met psychische/psychiatrische problemen staat het werken aan herstel voorop in de behandeling. Ervaring leert dat dit, als het enigszins mogelijk is, het best in hun eigen sociale omgeving kan plaats vinden; mensen herstellen het liefst en vaak ook het best in hun eigen omgeving.

Al onze medewerkers zijn of worden geschoold in de SRH-methodiek (Steunend Relationeel Handelen, RINO); een aantal collega's zijn opgeleid tot coach en/of docent om deze werkwijze te blijven ontwikkelen en verdiepen.


En deeltijdbehandeling:

Als er sprake is van langdurig schooluitval vanwege(vermoeden van) psychische of psychiatrische problematiek, biedt Care4Kidzindien geïndiceerd ook deeltijdbehandeling waarin onderwijs geïntegreerd is aan. Kinderen of jongeren komen dan overdag op onze locatie voor de overeengekomen dagdelen, om zo te werken aan verbetering van hun problemen. Deze deeltijdbehandeling is een samenwerking tussen Care4kidz en Alterius (SO/VSO).

We zoeken voortdurend de samenwerking met andere bij het kind of de jongere belangrijke betrokkenen. Dit kan zowel in breder familie- of sociaal verband zijn, maar ook betrokken leerkrachten, andere hulpverlenersetc. Daar waar mensen in staat zijn eigen hulpbronnen te gebruiken zullen wij dat aanmoedigen.

Met de GGZ-instellingen in Zuid-Limburg werken we nauw samen, zowel qua inhoud als op operationeel, tactisch en strategisch niveau (vb: rondom aanbestedingen, maar ook rondom crisisfunctie).

4b. Patiënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn instelling terecht:

Aandachtstekort- en gedrags

Pervasief

Overige kindertijd

Schizofrenie

Depressie

Bipolair en overig

Angst

Restgroep diagnoses

Dissociatieve stoornissen

Genderidentiteitsstoornissen

Psychische stoornissen door een somatische aandoening

Slaapstoornissen

Persoonlijkheid

Somatoform Eetstoornis

4c. Biedt uw organisatie hoog specialistische ggz (3elijns ggz):

Nee

4d. Heeft u nog overige specialismen: (optioneel, meerdere antwoorden mogelijk):

Dubbele diagnose (aanbod specifiek gericht op behandeling van bijvoorbeeld verslaving i.c.m. een psychische stoornis of een eetstoornis i.c.m. PTSS), nl internaliserende of gedragsproblematiek en traumaschoolproblemen/- uitval en psychiatrische problematiek

Overig, namelijk: Jongeren met licht verstandelijke beperking kunnen voor ons begeleidingsaanbod wel terecht.

5. Beschrijving professioneel netwerk:

Care4kidz biedt specialistische ambulant outreachende en deeltijdbehandeling en begeleiding voor kinderen en jongeren en hun gezinnen met psychische/psychiatrische problemen. We werken met de gezinnen samen het liefst zo dicht mogelijk aan of in de voor hen vertrouwde omgeving.

Herstel gericht werken betekent dat de hulpverlener zich verdiept in het verhaal van degene die hulp vraagt. Wat is er gebeurd, wat is je kracht, je kwetsbaarheid, waar wil je naar toe? Van daaruit trek je samen op: om samen te begrijpen wat er speelt, en om samen te bepalen wat je nodig hebt om je beter te gaan voelen, beter te gaan functioneren.

Echt ambulant werken betekent dat we alles op alles zetten om het kind of de jongere die hulp vraagt in zijn of haar eigen omgeving te laten herstellen, omdat zij dan zoveel mogelijk kunnen blijven meedoen met de mensen en activiteiten die zij belangrijk of waardevol vinden. Herstel heeft de beste kans van slagen als de gezonde delen van iemands leven intact blijven, terwijl de kwetsbare delen met hulp daarin kunnen integreren.

Dit betekent ook dat samenwerking met andere belangrijke betrokkenen essentieel is. Dat kan familie, vrienden, andere hulpverleners, scholen etc zijn.

6. Onze instelling biedt zorg aan in:

Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid zal in de toekomstvervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.

6a. StichtingCare4Kidz heeft aanbod in:

de generalistische basis-ggz: GZ-psycholoog

Verpleegkundig Specialist

Orthopedagoog generalist Psychotherapeut

de gespecialiseerde-ggz: GZ-psycholoog

Orthopedagoog generalist

Verpleegkundig Specialist

Psychotherapeut

Klinisch psycholoog Psychiater

6b.Stichting Care4Kidz heeft aanbod in de categorieën van complexiteit van situatie:

Categorie A Indicerend regiebehandelaar:

GZ-psycholoog

Orthopedagoog-generalist

Psychotherapeut

Verpleegkundig specialist

Categorie A Coördinerend regiebehandelaar:

GZ-psycholoog

Orthopedagoog-generalist

Psychotherapeut

Verpleegkundig specialist

Categorie B Indicerend regiebehandelaar:

Psychotherapeut

Verpleegkundig specialist

Klinisch psycholoog

Psychiater

Categorie B Coördinerend regiebehandelaar:

GZ-psycholoog

Orthopedagoog-generalist

Psychotherapeut

Verpleegkundig specialist

Klinisch psycholoog

Psychiater

Categorie C Indicerend regiebehandelaar:

Klinisch psycholoog

Psychiater

Categorie C Coördinerend regiebehandelaar:

Verpleegkundig specialist

Klinisch psycholoog

Psychiater

Categorie D Indicerend regiebehandelaar:

Klinisch psycholoog

Psychiater

Categorie D Coördinerend regiebehandelaar:

Verpleegkundig specialist

Klinisch psycholoog

Psychiater

7. Structurele samenwerkingspartners

Stichting Care4Kidz werkt ten behoeve van de behandeling en begeleiding van patiënten/cliënten samen met (beschrijf de functie van het samenwerkingsverband en wie daarin participeren (vermeldt hierbij NAW-gegevens en website)):

Care4kidz werkt ten behoeve van de behandeling van kinderen en jongeren samen met de volgende partners (beschrijf ook de functie van het samenwerkingsverband en wie daarin participeren (vermeldt hierbij NAW-gegevens en website):

Wij werken samen met alle jeugdteams van de Zuid-Limburgse gemeentes, BJZ, huisartsen/POH, GGZ-instellingen in de regio, lokale psychotherapie-praktijken, jeugdhulpverlening en beschermde woonvormen in de regio, speciaal onderwijs in de regio.

Gemeenten

-jeugdteams Zuid Limburgse gemeentes

GGZ en/of jeugdhulpverleningsinstanties

-Youz, teams jeugd Limburg | NAW: Parallelweg 45-47,6221 BD Maastricht https://www.youz.nl/

-Amacura Kind & Jeugd | NAW: Geleenbeeklaan 80 6166GR Geleen www.amacura.nl

-Zuyderland GGZ | NAW: Postbus 5500, 6130 MB Sittard www.zuyderland.nl

-Mondriaan K&J GGZ | NAW: John F. Kennedylaan 301,6419 XZ Heerlen www.mondriaan.eu

-Lionarons | NAW: Schaesbergerweg 84, 6415 AJ Heerlen www.lionarons-ggz.nl

-Mutsaersstichting | NAW: Postweg 88, 5915 HB Venlo www.mutsaersstichting.nl

-Moventis GGZ | NAW: Akkerheide 64, 6463 DB Kerkrade www.moventisggz.nl

-Levanto groep | NAW: Luxemburgstraat 30 A, 6135 LCSittard www.levantogroep.nl

-Vincent van Gogh | NAW: Stationweg 46, 5803 AC Venraywww.vvgi.nl

-KoraalGroep | NAW: Valkstraat 14 6135 GC Sittard www.koraalgroep.nl

-GIB | NAW: Rijksweg 25a, 6262 AD Cadier en Keer www.gibonline.nl

-SEM Psychotherapie | NAW: Bekkerweg 33, 6411 EG Heerlen www.sempsychotherapie.nl

-SCOOR: | NAW: Mijnzetellaan 2, 6412 EN Heerlen www.scoor.info

-Talent | NAW: Kampweg 37B, 6247 AR Gronsveld www.talentonline.nl

-Hai-5| NAW: Bemelergrubbe 17, 6226 NK Maastricht www.hai-5.nl

-TakeYourTimeOut| NAW: Groot Haasdal 25, 6333 AV Schimmert www.takeyourtimeout.nl

-Somnium | NAW: Rijksweg Noord 49A, 6162 AC Geleen www.somniumonline.nl

-Kracht in Zorg | NAW: Raadhuisplein 10a, 6436 BW Amstenrade www.krachtinzorg.nl

-Stichting uit de Steigers | NAW: Meerssenerweg 275a,6224 AH Maastricht www.uitdesteigers.nl

-Leger des Heils | NAW: Putgraaf 3, 6411 GT Heerlen www.legerdesheils.nl

-Daelzicht | NAW: Heerbaan 17 6097 AV Heel www.daelzicht.nl

-Radar | NAW: Athoslaan 12a, 6213 CD Maastricht www.radar.nl

-Xonar | NAW: Randwycksingel 35, 6229 EG Maastricht www.xonar.nl

-SJSJ | NAW: Pater Kustersweg 8 6267 NL Cadier en Keer www.sjsj.nl

-StichtingYvoor | NAW: Jan Campertstraat 5, 6416 SG Heerlen www.yvoor.com

-TobasJeugdhulp | Caumerstraat 11, 6469 GH Kerkrade www.tobas.nl

-Adelante| Zandbergsweg 111, 6432 CC Hoensbroek www.adelante-zorggroep.nl

-Praktijk voor kind en jeugd | Stationsplein 9, 6245 AE Eijsden www.praktijkvoorkindenjeugd.nl

-TEACH| Burgemeester Cortenstraat 100A 01, 6226 GZ Maastricht www.teach-heuvelland.nl

-PuurJong | Termaar 30, 6343 CM Klimmen www.puurjong.nl

-SpecialCare 4 You | Rijksweg Zuid 148, 6161 BT Geleen www.specialcare4you.nl

-Active4You | NAW: Frankenstraat 42, 6226 AB Maastricht www.active4you.nl

Reguliere scholen maar ook verschillende SBO-(V)SOzoals:

-De Pyler | NAW: Meezenbroekerweg 5, 6412 VK Heerlen www.depyler.nl

-Stichting Alterius | NAW: Kloosterkensweg 6, 6419 PJ Heerlen www.stichtingalterius.nl

-Xaveriusschool| NAW :Valkstraat 2a, 6135 GC Sittard www.xaverius-sittard.nl

-SBO De Blinker | NAW : Eloystraat 1-a, 6166 Geleen www.sbogeleen-geleen.nl

-SBO De Wissel | NAW : Hereweg 175, 6371 Landgraaf www.sbodewissel.net

-SBO De Griffel | NAW : Heldevierlaan 6, 6415 SB Heerlen www.sbo-degriffel.nl

-SBO Arcadia l NAW: Schoolstraat 86-88, 6466 HX Kerkrade www.sbo-arcadia.nl

-SBO De Boemerang l NAW: De Insel 21, 6442 AJ Brunssum www.sbodeboemerang.nl

-SBO De Opstap l NAW: Marienwaard 57, 6222 AM Maastricht

- SBO De Talententuin l NAW: Frans van de Laarplein 3,6217NH Maastricht www.talententuinmaastricht.nl

- Don Boscoschool l NAW: Marienwaard 51, 6222 AM Maastricht www.donboscoschool.eu

- Instituut voor Orthopedagogisch Onderwijs l NAW: Severenstraat 18, 6225 AR Maastricht www.ivoo.nl

- Mgr. Hanssenschool Hoensbroek l NAW: Zandbergsweg 115, 6432 CC Hoensbroek www.mgrhanssen.nl

Verschillende huisartsen in de regio Maastricht, Parkstad en Sittard:

-Maastricht: ZIO (functie: samenwerking patiëntenzorg) |NAW: Zorg in Ontwikkeling, Wilhelminasingel 81, 6221 BG Maastricht | www.zio.nl

-Heerlen: HOZL (functie: samenwerking patiëntenzorg) | NAW: Huisartsen Oostelijk Zuid Limburg, postbus 2524, 6401 DA Heerlen |www.huisartsen-ozl.nl

-Sittard: Meditta (functie: samenwerking patiëntenzorg)| NAW: Milaanstraat 100, 6135 LH Sittard | www.meditta.nl

II.   Organisatie van de zorg

8.  Lerend netwerk

Stichting Care4Kidz geeft op de volgende manier invulling aan het lerend netwerk van indicerend en coördinerend regiebehandelaren. Indien u een kleine zorgaanbieder bent (2 -50 zorgverleners), dient u ook aan te geven met welke andere zorgaanbieder u zich heeft verbonden om dit lerend netwerkmogelijk te maken.

Alle regiebehandelaren (indicerend en coördinerend) komen minimaal tweemaal per jaar samen om casuïstiek, complicaties en inhoudelijke thema's te bespreken. Hiervan worden korte notulen gemaakt.

9.  Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen StichtingCare4Kidz ziet er als volgt op toe dat:

9a.Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn:

Ons personeelsbeleid is er op gericht dat we behandelaren en begeleiders aannemen die naast de gewenste attitude, ook relevante opleiding gevolgd hebben en over de noodzakelijk diploma's beschikken (zoals verpleegkundig specialist, (GZ-/klinisch) psycholoog, systeemtherapeut, psychotherapeut, orthopedagoog generalist, psychiater, ambulante (gezins) behandelaren met achtergrond social work, pedagogiek etc.). Een van onze collega's start met de opleiding tot ervaringsdeskundige, twee collega's zijn geschoold tot SRH-coach/docent.

Daarnaast wordt steeds op basis van individuele (werk)ervaring beoordeeld of er ook sprake is van bekwaamheid, of nood aan supervisie.

Er vinden jaargesprekken plaats waarin het functioneren van individuele zorgverleners wordt besproken, en waar nodig een verbeterplan wordt geformuleerd.

De verschillende behandelaren zijn gehouden aan ons professioneel statuut en de beroepscode van hun beroepsvereniging.

9b.Zorgverleners volgens kwaliteitsstandaarden, zorgstandaarden en richtlijnen handelen:

Er zijn meerdere (indicerend en coördinerend) regiebehandelaren werkzaam in het team. Alle behandelaren zijn op de hoogte van vigerende wet en regelgeving, vakinhoudelijke richtlijnen en zorgstandaarden, en houden elkaar daarover bij de les o.a. door intercollegiale coaching, behandel-/begeleidingsevaluaties in het multidisciplinair overleg waarin collegiaal overleg en toetsing, maar ook door (in- en externe) bijscholing.

Er vindt eenmaal per 6 weken intervisie plaats in het multidisciplinair team, en voor sommige behandelaren ook buiten onze instelling met beroepsgenoten (dat geldt (GZ-/klinisch) psycholoog, KJ-psychiater, verpleegkundig specialist, systeemtherapeut, orthopedagoog generalist).

Iedereen voldoet aan de benodigde bij- en nascholing, o.a. in het kader van herregistratie-eisen.

9c.Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden:

Iedereen voldoet aan de benodigde bij- en nascholing, o.a. in het kader van herregistratie-eisen en kwaliteitsregisters. Ook dit is onderdeel van het jaargesprek.

Er wordt structureel aandacht besteed aan intervisie met het behandelteam.

Toetsing en monitoring hiervan zal plaatsvinden via interne en externe auditing, en uiteraard toezicht door de Inspectie van de Gezondheidszorg.

10.Samenwerking

10a.Samenwerking binnen uw organisatie en het (multidisciplinair) overleg is vastgelegd en geborgd in het professioneel statuut (kies een van de tweeopties):

Ja

10b.Binnen Stichting Care4Kidz is het (multidisciplinair) overleg en deinformatie-uitwisseling en overdracht tussen indicerend en coördinerend regiebehandelaar en andere betrokken behandelaren als volgt geregeld (beschrijf wat u heeft geregeld voor het uitvoeren van de(multidisciplinaire)overleggen, o.a. samenstelling, overlegfrequentie, wijze van verslaglegging):

Er vindt wekelijks een inhoudelijk multidisciplinair overleg plaats, voorgezeten door een psychiater, of in diens afwezigheid door de verpleegkundig specialist of klinisch psycholoog.

Bij voorkeur zijn alle bij de behandeling betrokken behandelaren aanwezig om informatie over de (deel)behandeling uit te wisselen, elkaar scherp te houden, en te komen tot een antwoord op de door de hulpvrager gestelde vraag/probleem. Hiervan wordt verslag gedaan in het cliëntdossier (epd). De betrokken regiebehandelaar draagt er zorg voor, ziet er op toe dat informatie-uitwisseling met de hulpvrager voortdurend plaats vindt, zowel mondeling als schriftelijk.

10c.Stichting Care4Kidz hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon:

Bij de verwijzing wordt al een zorgvuldige inschatting gemaakt of wij de juiste zorgaanbieder zijn. Bij het maken van een behandelplan wordt daarna getracht te komen tot een zo goed mogelijke inschatting van wat nodig is om de vraag van de hulpvrager te beantwoorden, zowel qua beoogd doel als qua inschatting van benodigde tijd. Deze vraag komt bij iedere evaluatie terug, of tussentijd zo vaak als nodig. Er wordt regelmatig in overleg met het kind/de jongere en het betrokken systeem, en in het multidisciplinair overleg besproken en beoordeeld of zorg afgeschaald kan worden cq.

opgeschaald kan of moet worden. Waar nodig worden ook andere betrokkenen hierin geconsulteerd met toestemming van de hulpvrager. De regiebehandelaar is hiervoor verantwoordelijk. Ook hiervan wordt verslag gelegd in het dossier.

10d.Binnen Stichting Care4Kidz geldt bij verschil van inzicht tussen bij een zorgproces betrokken zorgverleners de volgende escalatieprocedure:

Bij verschil van inzicht tussen verschillende betrokkenzorgverleners zal de indicerend regiebehandelaar trachten tot consensus te komen, en wanneer dit niet lukt besluit nemen. In onze instelling zal, als dat voorkomt, altijd de psychiater of klinisch psycholoog betrokken worden bij deze discussie, en in ultiem geval het regiebehandelaarschap overnemen en besluitnemen. De ultieme beslissingsbevoegdheid ligt dus bij de psychiater of klinisch psycholoog.

Alle behandelaren conformeren zich aan deze hiërarchische duidelijkheid. Mocht daarin een probleem ontstaan, dan wordt opgeschaald naar de bestuurder.

11.  Dossiervoering en omgang met patiëntgegevens

11a.Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:

Ja

11b.In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcodekindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle een ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

11c.Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/ NZA:

Ja

12.  Klachten en geschillenregeling

12a.Patiënten/cliënten kunnen de klachtenregeling hier vinden (kies een van de tweeopties):

Link naar klachtenregeling: https://www.care4kidz.nl/complimenten-klachten/

12b.Patiënten/cliënten kunnen met geschillen over een behandeling en begeleiding terecht bij

Naam geschilleninstantie waarbij instelling is aangesloten: Klachtenportaal zorg Contactgegevens: Bereikbaar op telefoonnummer 0228-322205

De geschillenregeling is hier te vinden:

Link naar geschillenregeling: https://klachtenportaalzorg.nl

III.  Het behandelproces - het traject dat de patiënt in deze instelling doorloopt

13.  Wachttijd voor intake/probleemanalyse en behandelingen begeleiding

Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voorintake en behandeling en begeleiding via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is –indien het onderscheid van toepassing is– per zorgverzekeraar en per diagnose.

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: https://www.care4kidz.nl/informatiepagina/wachttijden-behandelen

14.  Aanmelding en intake/probleemanalyse

14a.De aanmeldprocedure is in de organisatie als volgt geregeld (wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):

Werkproces AANMELDING en INTAKE

1. Aanmelding wordt ontvangen per mail (aanmelden@care4kidz.nl, evt. via het formulier op de site), of telefonisch.

-  Een verwijzing bevat de inhoudelijke informatie en contactgegevens

-  Aan verwijzer wordt het bericht gegeven dat er zo spoedig mogelijk contact wordt opgenomen door aanmeldfunctionaris (bij behandeling is dat verpleegkundig specialist, psychiater of klinisch psycholoog).

2. Bericht wordt, afhankelijk van de vraag, doorgestuurd naar aanmeldfunctionaris behandeling of begeleiding

- Beoordeling van de verwijzing, eventueel aanvullend overleg met de verwijzer. Getracht wordt zo zorgvuldig mogelijk te beoordelen of de complexiteit van de situatie aansluit bij het beschikbare zorgaanbod vanCare4kidz om onnodig wachten te voorkomen. Als andere zorgaanbieders een beter passend hulpaanbod hebben wordt daarnaar verwezen.

- Voor behandeling: verdeling van de intake aan indicerend regiebehandelaar, indien spoed dan zal deze eerder opgepakt worden.

3.  Behandelintake wordt gepland door secretariaat of door intaker zelf.

4.  Intakegesprek.

5.  Inbreng in intakestaf en verdeling naar (regie)behandelaar.

6.  Adviesgespreken aansluitend maken van intakebrief.

14b.Binnen Stichting Care4Kidz wordt de patiënt/cliënt doorverwezen naar een andere zorgaanbieder met een passend zorgaanbod of terugverwezen naar de verwijzer–indien mogelijk met een passend advies- indien de instelling geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:

Ja

15. Indicatiestelling

Beschrijf hoe de intake/probleemanalyse en indicatiestelling binnen uw instelling is geregeld (hoe komt de aanmelding binnen, hoe komt de afspraak met de patiënt/cliënt voor de intake tot stand, wie is in de intakefase de indicerend regiebehandelaar en hoe komt die beslissing tot stand (afstemming met patiënt/cliënt), waaruit bestaan de verantwoordelijkheden van de indicerend regiebehandelaar bij het stellen van de diagnose)

Voor de aanmelding heeft de hulpvrager een geldige gedateerde verwijzing nodig. In deze verwijzing moet de naam en AGB-code van de verwijzer vermeld staan, de contact- en verzekeringsgegevens, geboortedatum en BSN-nummer van de hulpvrager. De verwijzer vermeldt de reden van verwijzing en of het een verwijzing naar de basis of specialistische GGZ betreft. Op basis van deze gegevens neemt de aanmeldfunctionaris ofwel contact op met de verwijzer voor nader overleg, of als de verwijzing helder is rechtstreeks met de hulpvrager voor het maken van een eerste afspraak (intakegesprek). Getracht wordt op basis van de aanwezige gegevens een zo goed mogelijke eerste match te maken, teneinde wisseling van behandelaar/begeleider te voorkomen. Dit zal niet altijd lukken, maar er wordt wel naar gestreefd. Mocht de gekozen match tijdens de intake of behandeling/begeleiding niet goed blijken, dan zal in samenspraak met de hulpvrager gezocht worden naar een andere behandelaar/begeleider.

In de intake wordt door de indicerend regiebehandelaar samen met de hulpvrager de problematiek in kaart gebracht, de zorgbehoefte en doelen van behandeling/begeleiding geformuleerd, en opnieuw de afweging gemaakt of de complexiteit van de situatie aansluit bij het zorgaanbod. Er wordt zorggedragen voor een met de hulpvrager gedeelde conclusie.

Vanuit de intake worden diagnostische- en/of behandeldoelen geformuleerd . De synthese van de diagnostische onderzoeken komt tot stand in het multidisciplinair overleg, voor het organiseren waarvan de regiebehandelaar verantwoordelijk is. Dit leidt tot een (beschrijvende) diagnose en in samenspraak met de hulpvrager/de naastbetrokkenen tot een plan van aanpak(behandelplan). In het behandelplan wordt naast beschrijving van doelen en tijdspad ook aangegeven wie welke interventies gaat uitvoeren en waarvoor verantwoordelijk is (inclusief wie coördinerend regiebehandelaarschap vervult, of wat te doen bij crisis).

16. Behandeling en begeleiding

16a.Het behandelplan wordt als volgt opgesteld (beschrijving van proces en betrokkenheid van patiënt/cliënt en (mede-)behandelaren, rol(multidisciplinair) team):

In de laatste fase van de intake wordt door de indicerend regiebehandelaar samen met de hulpvrager (kind/jongere) en meestal de naastbetrokkenen (ouders/opvoeder) overeenstemming bereikt over wat we gaan doen om hun vraag te beantwoorden. Dat wordt het behandel/begeleidingsplangenoemd. Hierin wordt geformuleerd welke deelonderzoeken en/of

(deel)behandelingen/begeleiding gaan plaats vinden en door wie. Dit plan wordt hierna besproken in het multidisciplinaire team - waar ook vastgelegd wordt wie de coördinerend regiebehandelaar is-, waarna dit teruggekoppeld wordt aan de hulpvrager (en betrokkenen). Dit wordt vastgelegd in het dossier, en in een intakebrief waarvan de hulpvrager een kopie krijgt.

16b.Het centraal aanspreekpunt voor de patiënt/cliënt tijdens de behandeling is de coördinerend regiebehandelaar (beschrijving rol en taken regiebehandelaar in relatie tot rol en taken medebehandelaars):

De coördinerend regiebehandelaar is eerste aanspreekpunt voor de hulpvrager en naasten. De coördinerend regiebehandelaar is verantwoordelijk voor de integratie van de behandeling. Hij/zij toetst en zorgt ervoor dat de verschillende activiteiten van eventuele andere zorgverleners binnen het gehele zorgproces op elkaar zijn afgestemd en passen binnen het vastgestelde behandelplan. Op dit gebied is de coördinerend regiebehandelaar het centrale aanspreekpunt voor de hulpvrager, zijn/haarfamilie/naasten en mede behandelaren.

De coördinerend regiebehandelaar zorgt ervoor dat het behandelplan wordt uitgevoerd en wordt aangepast als dat nodig is, waar zo nodig de indicerend regiebehandelaar bij wordt betrokken. De coördinerend regiebehandelaar voert zelf een wezenlijk deel van de behandeling uit. Dit betekent dat deze regiebehandelaar direct contact (face to face of telefonisch)heeft met de hulpvrager in het kader van diagnostiek, behandeling en evaluatie van de behandeling. Dit gebeurt zo vaak als nodig is om voldoende zicht te houden op de uitvoering en voortgang van de behandeling en in ieder gevalminstens twee keer per behandeling of per jaar. Het kan zo zijn dat de hulpvrager/naastbetrokkenen ook veel contact hebben met een medebehandelaar, zijnde niet coördinerend regiebehandelaar. De coördinerend regiebehandelaar laat zich informeren door de eventuele andere zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling. De informatie is op tijd en voldoende zodat een verantwoorde behandeling mogelijk is.

De coördinerend regiebehandelaar zorgt ervoor dat op cruciale momenten in de behandeling intercollegiaal overleg, toetsing en besluitvorming plaatsvindt en dat afspraken worden vastgelegd in het dossier van de hulpvrager. Dit gebeurt in het multidisciplinair overleg dat periodiek plaatsvindt en waarin deelnemers direct contact met elkaar hebben. De frequentie, werkwijze en deelnemers van deze overlegvorm kunnen per behandeling verschillend zijn, mede afhankelijk van de setting en het type zorg.

De coördinerend regiebehandelaar en eventuele mede behandelaren evalueren zo vaak als nodig is, in ieder geval minimaal tweekeer per behandeling of per jaar, met elkaar de behandeling van de hulpvrager en maken afspraken over het vervolg. Dat gebeurt in een multidisciplinair overleg nadat de behandelaar expliciet geëvalueerd heeft met de hulpvrager, en waarna de behandelaar ook opnieuw met de hulpvrager overlegt/eventuele aanpassingen in het behandelplan maakt. De coördinerend regiebehandelaar zorgt voor goede en begrijpelijke communicatie met de hulpvrager en eventueel zijn familie/naasten over de behandeling.

De coördinerend regiebehandelaar spant zich, met toestemming van de hulpvrager, in voor goede samenwerking in het professionele netwerk en legt vast welke afspraken hij maakt met betrokken zorgverleners van andere instellingen wanneer een hulpvrager gelijktijdig ook daar in behandeling/begeleiding is.

De coördinerend regiebehandelaar ziet erop toe en is er verantwoordelijk voor dat (het bijhouden van) het dossier voldoet aan de gestelde eisen. Andere betrokken zorgverleners zijn zelf verantwoordelijk voor hun aandeel in de dossiervoering.

16c.De voortgang van de behandeling wordt binnen Stichting Care4Kidz als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

De betrokken behandelaren spreken elkaar intercollegiaal in het multidisciplinair overleg, om voortgang of knelpunten te bespreken, nieuwe inzichten op te doen, andere behandelinzet te bespreken, tot gezamenlijke besluitvorming te komen. De coördinerend regiebehandelaar is hiervoor

verantwoordelijk. Ook hierover vindt voortdurend uitwisseling met de hulpvrager/naastbetrokkenen plaats.

Periodiek wordt de behandeling in het multidisciplinair team geëvalueerd (intercollegiale toetsing en besluitvorming), zo vaak als nodig (bij wijziging behandelplan, bij knelpunten, alvorens af te sluiten),maar minimaal een maal per intakefase en gedurende de behandeling minimaal halfjaarlijks.

Afhankelijk van de problematiek worden ook vragenlijsten ingezet om deelbehandelingen te monitoren (bv rondom gebruik medicatie, monitoring stemming, traumavragenlijst etc).

Tevredenheid van hulpvragers over het hele traject wordt cyclisch gemonitord. Bij hulpvragers ouder dan 18 jaar wordt de HONOS+ ingevuld door de coördinerend regiebehandelaar, en door de hulpvrager de CQi vragenlijst(betreft ervaringen met de (ambulante) geestelijke gezondheidszorg).

16d.Binnen Stichting Care4Kidz reflecteert de coördinerend regiebehandelaar samen met de patiënt/cliënt en eventueel zijn naasten de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling als volgt (toelichting op wijze van evaluatie en frequentie):

Er vindt op tevoren vastgelegde momenten evaluatie van het behandelplan plaats met de hulpvrager en betrokkenen door de coördinerend regiebehandelaar. Overigens biedt ieder gesprek de mogelijkheid tot evaluatie als dat nodig is. Waar nodig wordt het behandelplan bijgesteld, eventueel wordt de indicerend regiebehandelaar hierbij betrokken.

Er wordt afgesproken op welk moment er geëvalueerd wordt en met wie: wat heeft het onderzoek opgeleverd? Hoe verloopt de behandeling? Moeten er aanpassingen gedaan worden in de behandeling of de doelen?

16e.De tevredenheid van patiënten/cliënten wordt binnen Stichting Care4Kidz op de volgende manier gemeten (wanneer, hoe):

Tevredenheid van hulpvragers over het hele traject wordt cyclisch gemonitord. (zie bijlage). Deze thermometer wordt ten minste ingevuld bij de eerste behandelevaluatie en aan het eind van de behandeling.

Als de hulpvrager > 18 jaar is, wordt gevraagd de CQi vragenlijst (betreft ervaringen met de (ambulante) geestelijke gezondheidszorg)in te vullen.

17. Afsluiting/nazorg

17a.De resultaten van de behandeling en begeleiding en de mogelijke vervolgstappen worden als volgt met de patiënt/cliënt en diens verwijzer besproken (o.a. informeren verwijzer, advies aan verwijzer over vervolgstappen, informeren vervolgbehandelaar, hoe handelt instelling als patiënt/cliënt bezwaar maakt tegen informeren van verwijzer of anderen):

Zoals gezegd vindt er in samenspraak met de hulpvrager en voor zover mogelijk naastbetrokkenen op gezette tijden een evaluatie van de behandeling/begeleiding plaats, op basis waarvan verder beleid wordt gemaakt, inclusief ook het afronden van de behandeling/begeleiding of doorverwijzing naar vervolgbehandelaar/zorgverlener. Dit gebeurt door de coördinerend, en waar nodig ook indicerend regiebehandelaar en wordt tevens vastgelegd in het dossier, en regelmatig/tenminste bij afronding van behandeling ook in een brief. Deze brief wordt in principe verstuurd naar de verwijzer en/of vervolgbehandelaar, in kopie aan de hulpvrager/gezaghebbend ouder, tenzij deze daar bezwaar tegen maken.

17b.Patiënten/cliënten of hun naasten kunnen als volgt handelen als er naafsluiting van de behandeling en begeleiding sprake is van crisis of terugval:

Gedurende de behandeling wordt aandacht besteed aan crisisplan en terugvalpreventie. Bij afsluiting wordt met de hulpvrager/naastbetrokkenen stil gestaan bij wat te doen bij crisis of terugval. Hulpvragers kunnen in geval van acute crisis altijd via de huisartsberoep doen op de regionale crisisdienst, in onze regio georganiseerd door de Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg, of in geval van > 18 jaar door GGZ-instelling Mondriaan of Zuyderland. Tijdens kantooruren kan men altijd ook de voormalig behandelaar bij Care4kidz benaderen, die mee zal denken.

Bij terugval zijn hulpvragers welkom voor her-aanmelding, tenzij op basis van de problematiek eerder

andere afspraken zijn gemaakt. Bij afsluiting van behandeling wordt hierbij stil gestaan, en dit wordt ook vermeld in de eindbrief.

Als er sprake is van terugval binnen drie maanden kan de hulpvrager zonder verwijzing terug contact opnemen; indien zorg heropgestart wordt, zal een geldige verwijzing alsnog nodig zijn. Mocht het wenselijk zijn voor de hulpvrager, dan kunnen we aanbieden over de eerder betrokken regiebehandelaar ook nu de behandeling weer oppakt.

IV. Ondertekening

Naam bestuurder van Stichting Care4Kidz :

Gloria Wilbers

Plaats: Schimmert

Datum: 06-05-2022

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:

Ja

Bij het openbaar maken van het kwaliteitsstatuut voegt de ggz-instelling de volgende bijlagen op de registratiepagina van www.ggzkwaliteitsstatuut.nl toe:

Een afschrift/kopie van het binnen de instelling geldende kwaliteitscertificaat (HKZ/NIAZ/JCI en/of ander keurmerk);

Zijn algemene leveringsvoorwaarden;

Het binnen de instelling geldende professioneel statuut, waar de genoemde escalatie-procedure in is opgenomen.

Download kwaliteitsstatuut
Kunnen wij je helpen?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.