Algemene voorwaarden

01.3 ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting CARE4KIDZ

Artikel 1 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden hebben de hieronder genoemde woorden de betekenis die daarachter vermeld staat:                                                                        

1. Stichting Care4Kidz: Handelsnaam van Stichting Care4Kidz gevestigd te Schimmert KVK 70026572  

2. Opdrachtgever: De natuurlijke of de rechtspersoon, die zich met naam en adres aan Stichting Care4Kidz bekend maakt en die op basis van deze algemene voorwaarden                                                                                                                                    

3. Partijen: Stichting Care4Kidz en opdrachtgever.                                                                                                                                                                          

4. Overeenkomst: Overeenkomst tot dienstverlening door Stichting Care4Kidz aan opdrachtgever.  

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Door een afspraak te maken voor een door Stichting Care4Kidz te leveren dienst en /of het in ontvangst nemen van de geleverde diensten aanvaardt de opdrachtgever de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden. Voorts wordt de opdrachtgever geacht met de uitsluitende toepassing van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nadere mondeling, telefonisch, per app, per e-mail of op enigerlei andere wijze opgegeven opdrachten.  
2.2 Indien Stichting Care4Kidz schriftelijk akkoord is gegaan met toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, deze algemene voorwaarden voor het overige onverkort van kracht.  
2.3 Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan de personen die geen partij zijn bij de overeenkomst doch die namens of ten behoeve van de opdrachtgever de overeenkomst met Stichting Care4Kidz aangaan en voorts de personen die, hoewel zij noch partij zijn bij de overeenkomst noch op enigerlei andere wijze betrokken zijn bij het aangaan van de overeenkomst, in een zodanige relatie tot de opdrachtgever staan dat zij met de opdrachtgever een organisatorisch verband vormen en namens dat organisatorisch verband gebruik maken van de door Stichting Care4Kidz geleverde diensten.  
2.4 Onder Stichting Care4Kidz wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan zij die namens of in opdracht van Stichting Care4Kidz de opdracht uitvoeren. Met name zal jegens hen tevens de uit deze algemene voorwaarden voortvloeiende beperking van aansprakelijkheid in acht moeten worden genomen.  

Artikel 3- Aanbieding, aanvaarding opdrachten
3.1 Alle door Stichting Care4Kidz aan de opdrachtgever gedane aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. Door Stichting Care4Kidz gedane prijsopgaven, geschieden vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.  
3.2 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Stichting Care4Kidz eerst dan tot stand nadat Stichting Care4Kidz een opdracht schriftelijk, per app, per e-mail dan wel mondeling per telefoon heeft aanvaard. Deze aanvaarding wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weergegeven.  
3.3 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede mondelinge afspraken en /of toezeggingen door personeel van Stichting Care4Kidz, door derden namens Stichting Care4Kidz of door onze vertegenwoordigers, binden Stichting Care4Kidz slechts voor zover deze schriftelijk door de directie zijn bevestigd.  
3.4 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard geen offerte c.q. opdrachtbevestiging kan of naar gebruik wordt verzonden, wordt de factuur tevens als de opdrachtbevestiging beschouwd. De factuur wordt alsdan geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.  
3.5 Stichting Care4Kidz is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.  
3.6 Stichting Care4Kidz is bevoegd om –indien Stichting Care4Kidz dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht- voor een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend. Zo mogelijk en /of zo nodig zal Stichting Care4Kidz hieromtrent met de opdrachtgever overleg plegen.  

Artikel 4 – Tarieven en bijkomende kosten
4.1 Tarieven worden berekend over de uitvoertijd en wachttijd. Voor berekening geldt de vertrek- en aankomsttijd van de medewerker bij het punt van aanvang en beëindiging van de opdracht.  
4.2 Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.  
4.3 Tarieven zijn exclusief eventuele reiskosten.  
4.4 In het geval van verhogen van een of meerdere kostprijsfactoren is Stichting Care4Kidz BV gerechtigd om de prijzen dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel te zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de order bevestiging worden vermeld.  

Artikel 5 – Annuleren
5.1 Annuleren is mogelijk, bij annulering bij PGB indicaties zijn de volgende bedragen verschuldigd: Tot 2 dagen voor de activiteit/begeleiding 50% van het totaalbedrag –Voor de logeerweekenden: tot  1 maand voor aanvang van de opdracht 100% van het totaalbedrag. Bij annuleringen bij een ZIN indicatie gelden de richtlijnen die de gemeente stelt.

Artikel 6 – Overmacht
6.1 Indien de opdrachtnemer bij uitvoering van de overeenkomst door overmacht verhinderd zou zijn, zijn verplichtingen tegenover de opdrachtgever na te komen, heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst niet of niet verder uit te voeren, of de uitvoering op te schorten, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding of garantie. De financiële afwikkeling zal alsdan in onderling overleg tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever worden geregeld. Ingeval er voor de uitvoering van de opdracht onvoldoende deelnemers bestaan, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te beëindigen dan wel een alternatief te bieden. In geval van beëindiging zal het totaalbedrag worden teruggestort.  
6.2 Onder overmacht wordt verstaan; elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van Stichting Care4Kidz BV kan worden verlangd. Hieronder wordt in ieder geval begrepen; het niet voldoen van leveranciers aan hun verplichtingen, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Stichting Care4Kidz BV, transportmoeilijkheden, brand overheidsmaatregelen en bedrijfsstoringen.  

Artikel 7 – Aansprakelijkheid/ Gezondheidstoestand
7.1 Deelname aan opdrachten geschiedt voor eigen risico. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van waardevermindering van goederen of welke andere schade dan ook, welke direct of indirect gevolg zijn van de door de opdrachtnemer geleverde diensten. Bij verstrekking van de opdracht verklaart de opdrachtgever dat hem of haar niets bekend is aangaande de gezondheidstoestand van de deelnemer(s), op grond waarvan deelname niet verantwoord zou zijn.

Artikel 8 – Betaling/ rente en kosten/ geschillen
8.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling bij de levering van de dienst te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, middels storting of overmaking op NL14 ABNA 0835501078 te Schimmert, binnen de op de factuur vermelde datum, of anderszins door Stichting Care4Kidz te bepalen.
8.2 Bij non-betaling, niet tijdige betaling en/of niet volledige betaling is de opdrachtnemer bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.  
8.3 Alle ten behoeve van de invordering te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van €40,00 excl. BTW en de wettelijke rente. Op de overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Alle geschillen waaronder die, welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop de voorwaarden van toepassing zijn, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht, deze is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die verband houden met (het bestaan en / of de uitvoering van) enige overeenkomst, alsmede van alle geschillen omtrent deze algemene voorwaarden, tenzij op grond van een dwingendrechtelijke bepaling een ander rechter bevoegd zou zijn.  

Artikel 9 – Bescherming persoonsgegevens

Al uw persoonlijke gegevens worden enkel beroepsmatig en in strikte vertrouwelijkheid gebruikt volgens de gestelde AVG kaders uit het privacy beleid van Stichting Care4kidz. Uiteraard hebt u inzagerecht. Deze zijn terug te vinden in het privacy reglement op onze site, of opvraagbaar via de zorgmedewerker of het secretariaat.

Artikel 10 – Klachtenprocedure en medezeggenschap

Stichting Care4Kidz is aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg, dit is een onafhankelijk orgaan dat klachten behandelt die worden ingediend over de geleverde zorg. Deze klachtenregeling voldoet aan de gestelde eisen vanuit de Wkkgz (Wet, kwaliteit, klachten en geschillen zorg) en het Uitvoeringsbesluit Wkkgz.

De functie van clientvertrouwenspersoon is belegd vanuit het AKJ; een landelijke organisatie die laagdrempelig bereikbaar is voor cliënten binnen de jeugdzorg. Verdere informatie hierover vindt u op de site www.Care4Kidz.nl    

Artikel 11 - Slotbepaling
11.1 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijke overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.  
11.2 De nietigheid, de vernietiging of het buiten beschouwing laten van een bepaling van deze algemene voorwaarden of een deel daarvan heeft niet tot gevolg dat de overige bepalingen, respectievelijk de resterende gedeelten van de bepaling, nietig zijn, worden vernietigd, respectievelijk buiten beschouwing worden gelaten.  
11.3 Indien Stichting Care4Kidz in een voorkomend geval niet de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Stichting Care4Kidz het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.                                                                                                                                                                                                                          

11.4 Stichting Care4Kidz is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.  

Copyright © Stichting Care4Kidz.nl 2023.
Alle rechten voorbehouden.

Kunnen wij je helpen?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.