Schooluitval

Soms zijn de problemen op school zodanig hevig, dat er sprake is van schooluitval. Uit ervaring weten we dat een snelle "terug plaatsing"op school van groot belang is qua positieve toekomstverwachting. Soms wordt de jongere geschorst, soms is uw kind niet meer naar school te bewegen. Care4Kidz gaat samen met u als ouders, uw [...]

Vergroten van zelfstandigheid en zelfredzaamheid

Bij zelfstandigheid / zelfredzaamheid denkt men al snel aan pubers en adolescenten. Maar in wezen stimuleert u als ouders en leerkrachten de zelfredzaamheid reeds vanaf de peuterleeftijd. Vanzelfsprekend in heel kleine stapjes, passend bij de leeftijd, maar u stimuleert uw kind om zaken "zelf" te kunnen. Veel jongeren met psycho sociale en psychiatrische problematiek [...]

Onderwijsondersteuning

Jongeren met psychische of psychiatrische problemen hebben vaak moeilijkheden met de schoolse ontwikkeling. Jongeren met ADHD hebben bijvoorbeeld moeite met hun concentratie, het vasthouden van hun aandacht. Jongeren met autisme / PDD-NOS hebben bijvoorbeeld veel moeite met het zien van de som der delen, met verbanden leggen, begrijpend lezen... Jongeren met angsten en somberheid trekken [...]

Psycho-educatie

Psycho educatie is meer dan het geven van een folder over wat bijvoorbeeld AD(H)D, Autisme, PDD-NOS, Asperger, Angststoornissen, Depressies, hechtingsstoornissen... inhoudt. Psycho educatie is maatwerk! Psycho educatie is het geven van inzichten en handvatten, waardoor het gezin, de leerkracht, de puber / adolescent / jong volwassenen zijn leven en ontwikkeling weer zo goed mogelijk [...]

Behandelen / Begeleiden